بخش نخست ـ کليات
ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگي ، نقص و ازکارافتادگي عضو اعم از جزئي يا کلي ـ موقت يا دائم، 

منبع : موسسه حقوقی ادمان |قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
برچسب ها :